To jest kopia adresu https://pppozorkow.bip.wikom.pl/deklaracja-dostepnosci.  Kopia przedstawia stan strony z 2022-05-16 22:22:16.  Aktualna strona może wyglądać inaczej. 
Pełna wersja Wersja tekstowa Wyświetl źródło
Wskazówka: aby szybko znaleźć wyszukiwane hasło na stronie, naciśnij Ctrl+F lub ⌘-F (Mac) i użyj paska wyszukiwania.
Deklaracja dostępności - BIP-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie
Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2009-10-15.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-06.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Nie wszystkie udostępnione pliki umożliwiają korzystanie z funkcji zamiany tekstu na mowę w celu odczytywania tekstu na głos. Pliki te zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-07.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Jarosława Kwaśniak,
  • adres e-mail - poradnia-ozorkow@wp.pl,
  • numer telefon - 42 718 93 54 lub 730 510 220.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie mieści się w Ozorkowie przy ul. Romualda Traugutta 1. Wejście do placówki oraz jej wewnętrzna struktura (parter, I piętro) opierają się na schodach, których pokonanie może stanowić pewną uciążliwość dla osób ograniczonych ruchowo. Istnieje jednak możliwość pokonania tych utrudnień za pomocą schodołazu gąsienicowego, który uruchamiany jest po uprzednim poinformowaniu pracownika Poradni o takiej konieczności. Tę informację należy przekazać poprzez naciśnięcie dzwonka alarmującego, umieszczonego przy zewnętrznej elewacji budynku, nieopodal zewnętrznych drzwi prowadzących do placówki. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię użytkową Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nie zdecydowała się na instalację windy, pochylni oraz platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnia nie dysponuje specjalnie wyodrębnionym parkingiem dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to zostało wyodrębnione na parkingu znajdującym się po przeciwnej stronie ulicy, przy której budynek ma swoją siedzibę. W przypadku braku wolnego miejsca, po uprzednim poinformowaniu pracownika Poradni, istnieje możliwość udostępnienia parkingu przeznaczonego dla potrzeb pracowników placówki. Nie istnieją przeciwskazania do wstępu z psem asystującym. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Serwis został zrealizowany z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 oraz zgodnie ze standardami sieciowymi w tym standardem W3C.