To jest kopia adresu https://poradniarejowiec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=deklaracja_dostepnosci.  Kopia przedstawia stan strony z 2022-05-16 22:40:36.  Aktualna strona może wyglądać inaczej. 
Pełna wersja Wersja tekstowa Wyświetl źródło
Wskazówka: aby szybko znaleźć wyszukiwane hasło na stronie, naciśnij Ctrl+F lub ⌘-F (Mac) i użyj paska wyszukiwania.
Biuletyn Informacji Publicznej - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym
Biuletyn Informacji Publicznej

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym

Logo - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym (ul. Lubelska, 24 b, 22-170 Rejowiec Fabryczny, tel: (82) 5663000, fax: (82) 5663000, email: poradnia.rejowiec@wp.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Graniczka, e-mail: poradnia.rejowiec@wp.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 825663000. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848).

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aktualizacja deklaracji dostępności - 28.03.2022 r.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
  3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania  zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl. 

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Poradnia stanowi część budynku zajmowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Przedszkole Miejskie. Do pomieszczeń Poradni prowadzi jedno wejście, które znajduje się od strony parkingu. Parking nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest parterowy, przed wejściem nie ma schodów, ani podjazdu, ale możliwy jest swobodny wjazd do poradni wózkiem inwalidzkim bezpośrednio z chodnika, znajdującego się przed budynkiem.

W pomieszczeniach poradni brak jest progów, co ułatwia wjazd wózkiem inwalidzkim osobom niepełnosprawnym. Do wszystkich pomieszczeń wchodzi się z korytarza.

Nad wejściem brak jest głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Toaleta w budynku nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Placówka nie posiada tłumacza języka migowego.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

10. Informacje dodatkowe